برچسب : SanDisk Cruzer Dial CZ57 USB 2.0 Flash Memory - 32GB